Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Familiewapen

 In het Genealogysk Jierboekje 1985 staat op pagina 124 de omschrijving van dit   familiewapen,  in het Fries, :

STEENSTRA - dield:
I. yn read de sulveren kop, hals en boarst fan in ûleboerdswan;
II. yn blau in skeppe en in seine yn'e foar fan in skeankrús, de punt fan'e seine oer de skeppe hinne,
beide met stâlen fan goud, yn in skyldhaad beselskippe fan in sulveren ierappelblom, knopt fan goud. Helmteken: in reade bakstien tusken in blauwe flecht. Helmkleed en wrong: giel, fuorre fan blau.
Wapenspreuk: "Tankjend rispje".

Stamheit: Roelof Alberts, likernôch 1760 - 1809 te Aldwâld. Syn soan Alle naam yn 1812 de namme oan,
dy't oanlieding west hat foar de stien yn it helmteken. Kollumerlân is yn haadsaak de sit fan'e neisieten bleaun, dy't û.o. gerniers, boeren en douaniers wiene. De agraryske beroppen binne sybolissearre troch de figueren yn'e rjochter skyldhelte, it Frsyk komôf troch it ûleboerd. Fan de kleuren binne read en goud ûntliend oan de wapens fan Kollumerlân en de doarpen, blau en goud oan it wapen fan Buma fan Westergeast.

It wapen is oannommen foar Y. Steenstra, berne 1909, boer op Cleyn Buma te Westergeast, (...), en syn neiteam.  in het nederlands

 

Vertaald in het nederlands:  :  ::       .......

1 in rood de zilveren kop,hals en borst van een uilebordzwaan.
II. in blauw een spade en een zeis in de vorm van een schuin kruis, de punt van de zeis over de spade heen,
beide met stelen van goud, in een schildhoofd in gezelschap van een zilveren aardappelbloem knop van goud.
Helmteken: een rode baksteen tussen een blauwe vlecht. Helmkleed en vlecht geel gevoerd in blauw.
Wapenspteuk:  dankend oogsten.

Stamvader: Roelof Alberts, leefde van 1760-1809 in Oudwoude. Zijn zoon Alle nam in 1812 die naam aan,
die aanleiding is geweest voor de steen in het helmteken. Kollumerland is in hoofdzaak de roots van de nazaten gebleven, die o.a. kruideniers, boeren endouanebeamten waren. De agrarische beroepen zijn gesymboliseerd door de figuren in de rechter schildhelft, de friese komaf door het uilebord. Van de kleuren zijn rood en goud ontleend aan de wapens van Kollumerland en de dorpen, blauw en goud aan het wapen van Buma van Westergeest.
Het wapen is aangenomen voor Steenstra, geboren in 1909, boer op Klein Buma te Westergeest en zijn nazaten.